Video này giúp bạn có kiến thức nền cơ bản nhất về báo cáo tài chính, với P1 – tập trung chỉ dẫn và phân tích cấu trúc bảng cân đối kế toán dưới cả góc nhìn nhà quản trị, giám đốc và kế toán.

Bản không có nhạc nền:
#Baocaotaichinh
#Quanlytaichinh
#Quanlydoanhnghiep

Nguồn:https://nhataidinhcu.vn/